Ron Goldberg’s Portfolio
Tombstone for Sara Smith
Tomb-Stone-Detail.jpg
Tomb-Stone.jpg
All images  C  Ron A. Goldberg